Nasza manu­fak­tura powstała w 2013 roku z myślą o naj­młod­szych łasu­chach. Z bie­giem czasu widząc jak wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się pro­po­no­wane przez nas warsz­taty, posta­no­wi­li­śmy pójść krok dalej i zapro­po­no­wać małym arty­stom nowe moż­li­wo­ści. Nasze prze­strze­nie to zaple­cze dla wszyst­kich, któ­rym spra­wia radość two­rze­nia. Chcemy zapro­po­no­wać róż­no­rodne tech­niki pla­styczne, roz­wi­ja­jące kre­atyw­ność , wyobraź­nię i natu­ralną cie­ka­wość dzieci. Wpro­wa­dza­jąc w świat sztuki uwraż­li­wić je na ota­cza­jące nas piękno oraz na radość jaką daje samo­dzielne two­rze­nie.