Co posiadamy

Naszym Twór­cza­kom odda­jemy do dys­po­zy­cji dużą, przy­ja­zną pra­cow­nię dosto­so­waną dla dzieci w wieku od lat 3, olbrzy­mią ścianę poma­lo­waną farbą tabli­cową ‚która daje moż­li­wość bez­kar­nego ryso­wa­nia „po ścia­nie”. Doro­słym zaś naszą kawia­renkę gdzie w przy­tul­nej atmos­fe­rze można napić się pysz­nej kawy, gorą­cej cze­ko­lady lub zim­nych kok­tajli.

Na dużych i małych cze­kają gry plan­szowe, które tak wspa­niale inte­grują, uczą prze­wi­dy­wa­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji po pro­stu świet­nie bawią. Dla dzieci są pyszne sło­dy­cze i zaska­ku­jące napoje, mię­dzy innymi „Minion­kowy shake”.

Ponie­waż nasz lokal mie­ści się w cen­trum Szcze­cina, można pozo­sta­wić dzieci pod naszą opieką w ramach akcji „Mama na zaku­pach- dzieci na warsz­ta­tach”.